Pracownicze Plany Kapitałowe

24/04/2019

Koleżanki i koledzy,
z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które mają na celu zwiększenie naszych przyszłych emerytur. Tesco Polska, jako jedna z kilkuset pierwszych firm, jest objęte obowiązkiem wprowadzenia PPK.

Czym są PPK?
Pracownicze Plany Kapitałowe to forma długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Składka jest współfinansowana przez państwo, pracodawcę oraz pracownika.

Kto jest objęty PPK?
Programem zostaną objęte wszystkie osoby w wieku poniżej 55. roku życia, za które odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe, czyli osoby zatrudnione zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie. Osoby w wieku 55– 70 lat mogą dobrowolnie przystąpić do programu. Program jest dobrowolny dla wszystkich uczestników, oznacza to, że uczestnik może w każdej chwili złożyć (pisemnie) deklarację odstąpienia.

Jak działają PPK?
Pracownicze Plany Kapitałowe będą zarządzane przez wybraną przez pracodawcę w porozumieniu z organizacjami związkowymi instytucję finansową , która stworzy dla każdego uczestnika osobny rachunek PPK, na który co miesiąc będą przelewane składki opłacane przez pracodawcę i pracownika. Środki będą inwestowane na rynku kapitałowym, co wiąże się z ryzykiem. W tym momencie analizujemy, który dostawca będzie zarządzał naszymi środkami w najlepszy sposób.

Wysokość składek
Wysokość składki finansowanej przez pracodawcę oraz wpłacanej przez uczestnika będzie wyliczana na podstawie wynagrodzenia brutto pracownika, przy czym składka uczestnika będzie potrącana z jego wynagrodzenia netto. Państwo gwarantuje wpłatę powitalną (250 zł) oraz wpłatę coroczną w wysokości 240 zł.

Struktura wpłat:

W przypadku, gdy łączne miesięczne przychody koleżanki lub kolegi nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzn. 2 700 zł w 2019 roku), pracownik może obniżyć wysokość składki podstawowej z 2% do 0,5%

Bezpieczeństwo środków
Ustawa o PPK w sposób rygorystyczny określa warunki inwestowania zgromadzonych środków, tak aby zapewnić ich bezpieczny i stabilny wzrost, dlatego polityka inwestycyjna będzie różnić się w zależności od wieku uczestnika. Oznacza to, iż z rosnącym wiekiem będzie zwiększała się proporcja inwestycji bezpiecznych (w instrumenty dłużne przynoszące mniejszy zysk, ale bezpieczniejsze np. obligacje), zmniejszał się będzie udział inwestycji w instrumenty niosące większe ryzyko (np. akcje). Instytucje zarządzające PPK będą kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dysponowanie środkami PPK
Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika. Uczestnik może swobodnie dysponować swoimi środkami i wypłacić je w dowolnym momencie, lecz wówczas otrzyma wyłącznie zwrot swoich wpłat, 70% wpłat pracodawcy, a zasilenia pochodzące z budżetu Państwa będą musiały być zwrócone. Ponadto wypłata będzie obciążona podatkiem od dochodów kapitałowych 19%. Uczestnik może wypłacić środki, które nie będą objęte podatkiem, w przypadku poważnej choroby swojej lub członka rodziny (wypłata do 25% środków zgromadzonych) bądź w przypadku sfinansowania wkładu własnego przy zakupie mieszkania (wypłata do 100% zgromadzonych środków, muszą one jednak zostać zwrócone w ciągu 15 lat, opcja ta przysługuje wyłącznie uczestnikom do 45 roku życia). Po osiągnięciu 60. roku życia uczestnik może dysponować swoimi środkami (bez konieczności zwrotu) i może wypłacić jednorazowo 25% środków, a pozostałe 75% w przynajmniej 120 miesięcznych ratach.

Więcej informacji możecie uzyskać na specjalnie stworzonym dla tych celów portalu prowadzonym przez Polski Fundusz Rozwoju www.mojeppk.pl.